Begravning


Döden är den sak i livet som vi kan vara helt säkra på drabbar oss alla. Inför en begravning kan det vara mycket att tänka på. I denna artikel hoppas vi kunna räta ut ett par av de frågetecken som kanske finns.

Dödsfall och dödsbevis

I princip kan man säga att följande behövs:
En läkare intygar dödsfallet och utfärdar dödsbevis. Detta skickar läkaren till Lokala skattemyndigheten, som utfärdar gravsättningsintyg. Intyget beställes av Lokala Skattemyndigheten (två vid kremering).


Begravningsakt/gudstjänst

Tid för begravning i Lindome kyrka eller Cederhuset, som användes både vid kyrklig och borgerlig begravning, beställs via församlingsexpeditionen. Tillhörde den avlidne Svenska kyrkan får du begravningsgudstjänst med präst, kyrka och organist. Kontakta församlingen/prästen innan Du bestämmer dag för begravningen. Tillhörde den avlidne något annat trossamfund, bör kontakt tas med dem. Vill du ha hjälp av borgerlig begravningsförrättare hör då med kommunens växel. Anhörig eller annan person kan också ha en borgerlig begravningsakt om man vill.


Begravningslagen

 

Begravningslagen säger att där någon är folkbokförd vid sin död har man rätt till en avgiftsfri gravplats under 25 år. Det kan finnas möjlighet att på samma villkor få en gravplats på annan ort, vilket dock förutsätter att där finns ledig plats. Det är viktigt att de efterlevande är överens om valet av gravplats. Med respekt för avliden ska en gravsättning alltid betraktas som definitiv och gravfriden värnas. Flyttning av stoft godkännes endast i yttersta undantagsfall. Om de efterlevande är tveksamma om val av gravplats är det generellt sett bättre att vänta något med gravsättningen än att riskera att det blir fel. När det gäller urna medger lagen att man väntar upp till ett år med gravsättningen. Under tiden förvaras urnan avgiftsfritt i Cederhuset.

Gravrättsinnehavare

Har man redan en gravplats i släkten kan denna kanske användas.  Vid ny gravsättning i redan upplåten grav förlängs den avgiftsfria tiden i ytterligare 25 år.  Ny gravplats beställs genom församlingsexpeditionen och kyrkogårdsvaktmästarna. Beställning av begravning görs av gravrättsinnehavare eller av anhöriga/dödsbodelägare. När anhöriga valt en gravplats ska de bland sig utse en eller flera personer som ska ansvara för gravplatsen och vara gravrättsinnehavare. Gravrättsinnehavaren bestämmer över vem/vilka som ska gravsättas i graven och ansvarar också för gravens skötsel. I ett avtal mellan gravrättsinnehavare och begravningsverksamheten förbinder sig gravrättsinnehavaren att hålla graven i ordnat och värdigt skick, vilket innebär att graven måste ses till flera gånger under vår/sommar/höst. Tyvärr förekommer det att gravar missköts, upphör att skötas, vilket kan medföra att gravrätten förverkas.  Det är möjligt att mot avgift uppdra åt Lindome församling att sköta graven. För priser se gravskötsel i menyn ovan. Det finns inget krav på att en gravplats ska ha en gravvård (gravsten eller gravanordning). Om gravrättsinnehavare väljer att förse graven med en gravvård, så kan det göras när som helst under upplåtelsetiden. Gravrättsinnehavaren svarar för gravvårdens samtliga kostnader.

Olika gravalternativ på Lindome kyrkogård

Kistgrav -
jordbegravning                                                                                    Våra nya kistgravar ligger öster om kyrkan. Här får man gravsätta två kistor som placeras ovanpå varandra. Därutöver får man plats med totalt 8 st. urnor. Graven upplåtes med gravrätt. Ev. gravsten och plantering bekostas och vårdas av gravrättsinnehavare. En skriftlig ansökan om sten och planterings utseende och mått måste inkomma och godkännas innan montering.

Urngrav – kremationsbegravning                                                                          Även våra nya urngravar ligger i dalen öster om kyrkan. I varje gravplats finns plats för totalt 5 st urnor. Graven upplåtes med gravrätt. Ev. gravsten och plantering bekostas och vårdas av gravrättsinnehavare. En skriftlig ansökan om sten och planterings utseende och mått måste inkomma och godkännas innan montering.

Återlämnade gravplatser                                                                                    På de flesta äldre gravkvarteren finns återlämnade gravplatser. Dessa kan i många fall utlämnas på nytt, såväl till kistgrav som urngrav.  Har man särskilda önskemål om ett visst område eller om man önskar en ramgrav med grus, kan vaktmästare visa lediga platser. Många av dessa gravar har även en skylt där det står ”Ledig gravplats.” Gravplatsen upplåtes med gravrätt. Ev. sten och plantering bekostas och vårdas av gravrättsinnehavare. En skriftlig ansökan om sten och planterings utseende och mått måste inkomma och godkännas innan montering.

Minneslund                                                                                                                                        Nordost om kyrkan ligger vår Minneslund. Här grävs askan ner på en anonym plats i gräsmattan. Anhöriga får inte närvara vid nedsättande. Gemensam plantering finns. Snittblommor och ljus placeras på anvisad plats. Kyrkogårdens personal tar bort gamla blommor och ljus. Gravplatsen upplåtes utan gravrätt.

Askgrav/Askgravplats                                                                             
På Lindome kyrkogård har vi i dagsläget tre Askgravar. Vi har anlagt dessa i återlämnade stora, lättillgängliga grusgravar. Här finns gemensam plantering och ca 14 utplacerade stenar/platser. Under varje sten finns plats för två nära anhöriga att gravsättas. Namnbricka monteras på stenen. Graven upplåtes med begränsad gravrätt. Anhöriga får närvara vid gravsättning. Snittblommor och ljus får placeras vid stenen. Kostnad för namnbricka och skötsel i 25 år. (För närvarande 7500kr)

Askgravlund                                                                                                  
Placerad i slänten öster om kyrkan. Urnan gravsätts på en numrerad, men omarkerad yta i grässlänten. Namnbricka monteras på muren i släntens nederkant. Gemensam plantering finns vid muren. Snittblommor placeras nedanför muren. Ljusbärare finns. Kyrkogårdens personal tar bort gamla blommor och ljus. Graven upplåtes utan gravrätt. Anhöriga får närvara vid gravsättning. Kostnad för namnbricka. (För närvarande 2500kr)

 

Kontakta vaktmästare för val av gravplats eller för mer information.

Gravstenen

Kyrkogårdens gravar är indelade i kvarter  med olika utformning och karaktär. Det är viktigt att de enskilda gravplatserna smälter in i omgivningen så att det aktuella området utgör en harmonisk helhet. För att uppnå detta finns bestämmelser om hur gravvårdar får se ut i de olika kvarteren. Gravrättsinnehavaren måste ansöka om tillstånd genom kyrkogårdsvaktmästare/kyrkoråd om att få sätta upp gravvården, ett slags ”bygglov”. Om du har speciella önskemål om gravvårdens utseende är det därför viktigt att uppmärksamma detta redan när du väljer gravplats. 
Äldre gravvårdar i kvarteren runt kyrkan ligger under en kulturell plan och skall så långt det är möjligt bibehållas, utom för en del framtida gångar. Gravöppning och återställande av gravplats sker genom begravningsverksamhetens försorg.

Svepning och transport

Kista och urna anskaffar du själv. De skall vara av material som begravningsverksamheten godkänner. Du kan själv svepa den avlidne. Den avlidne  kan läggas i kistan med egna kläder. Svepdräkt kan köpas hos begravningsbyråer. Du kan också låta en begravningsbyrå utföra svepningen. Du kan själv transportera den avlidne till bisättningsrummet i Cederhuset efter överenskommelse. Transporten måste ske på ett värdigt och pietetsfullt sätt i en kista. Begravningsbyrå kan mot ersättning hjälpa till med en hel del av uppgifterna som nämnts ovan, plus att ordna med annonser, samling, bouppteckning m.m.
 
Du kan läsa mer på följande länk  http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=659367

Staffan Tobjörk
För kontakt se personalsidan


Cookies