Apostlatavla
APOSTLATAVLAN / Jesusteamet
 
 
 
 
Tavlan är från 1600-tals kyrkan och har förmodligen suttit på läktaren längst ned i kyrkan.
 
Jesus från Nasaret utvalde och kallade tolv lärjungar, som skulle utbreda hans budskap vidare. De skulle vara tolv för att tolvtalet i gudsfolkets historia var viktigt. I Israel fanns ju tolv stammar för att konstituera den hela gemenskapen. När Judas plats blivit tom efter förräderiet var det viktigt att en efterträdare valdes. Det blev Mattias. Tolvtalet skulle behållas. Namnlistorna som finns i Nya testamentet skiljer sig något åt. Man finner dem i Matteus 10:2-4, Markus 3:16-19, Lukas 6:14-16 och Apostlagärningarna 1:13. Det är Lukas som mest av alla evangelister betonar lärjungarnas betydelse. Det är inte att undra på att hans andra bok kallas just ”Apostlagärningarna”
Det finns fler uppgifter om lärjungarna än man finner i Bibeln. Legender och berättelser, särskilt om deras martyrium, fortplantades snabbt. Var och en fick sin symbol, som ofta var just det redskap de avrättats med. Alla ska ha lidit martyrdöden utom Johannes.
S. är förkortningen av latinets sanctus som betyder helig, helgon.
 
Salvatur mundi - Centrum
Detta är latin och var för ett hundratal år sedan den tidens engelska, de lärdes språk. ”Frälsare världens” betyder orden och visar på Jesus Kristus. I sin hand håller han en boll med ett kors på som är jorden med erbjudande om korsets seger och nåd. Jesu hand välsignar och de tre fingrar ihop visar på Guds treenighet, (Fadern, Sonen och den helige Ande) och de två fingrarna ihop visar på den kristna trons grund i att Jesus Guds Son samtidigt är 100% människa och 100% Gud.
 
S. Johannes  1:a åt höger
Han var också fiskare. Tillsammans med Jakob och Petrus bildade de en ”ledningsgrupp”. De fanns med på Tabor/förklaringsberget (Matt 17:1-9) och i Getsemane (26:36-46). Kyrkan har utgått ifrån att han är den ”älsklingslärjunge” som det talas om i Johannesevangeliet ( Joh 13:23), och att han är dess författare. Efter brodern Jakobs avrättning kom Johannes att spela en viktig roll i Jerusalemsförsamlingen. Eusebius från Caesarea (200-talet) berättar att Johannes dog i Efesos under kejsar Trajanus tid (98-117). Vid nattvarden lutade sig Johannes bakåt mot Jesu bröst (Joh 13:25). Han håller en bägare/kalk och ett bröd som visar på nattvarden.
 
 
 
 
S. Jakob Major - 2:a åt höger
Jakob, Sebedaios son, kallades tillsammans med sin yngre bror Johannes för ”Boanerges” (åskans söner) eftersom de var så ivriga i sin mission. Han halshöggs år 43 på befallning av kung Herodes Agrippa I ( Apg 12:2). Hans reliker fördes efter Jerusalems förstöring år 70 först till Sinai och sedan på 800-talet till Spanien. Där finns de än idag i Santiago di Compostela. Jakob majors Symbol Stav och påse utifrån Jesu ord  (Matt 10:10 och Mk 6:8)
 
S. Philippus - 3:e åt höger
Filippos, så stavas det i bibelöversättningen från 1982. Han kom också från Betsaida och var säkert vän till Andreas. Han träder fram särskilt i Johannes evangelium. Han hade grekisk bakgrund och talade grekiska och det tycks ha uppskattats av folk utifrån, se Joh 12:21.
Korset visar på hans martyrdöd och boken visar på bibeln.
 
S. Thomas - 4:e åt höger
Han spelar en viktig roll i Johannes evangelium. Han är tvivlaren (20:24-29). Han undrar om Jesus vet vart han vill (14:5). Tomas är ett grekiskt ord för ”tvilling”. Om han verkligen efter uppståndelsen begav sig ända till Indien, såsom man berättar i Syrien på 400-talet, är omstritt. Men likväl möjligt. Än idag finns ”tomaskristna” där. Spjutet visar på traditionen  om hur han blev dödad för sin tro på Jesus. Boken=bibeln.
 
S. Simeon - 5:e åt höger
Lukas kallar honom för ”Simon seloten”. Vi vet mycket lite om honom. Hans tillnamn hos Lukas säger att han tillhörde den anti-romerska grupp som kallades för ”seloter”. I förra bibelöversättningen stod det ”ivrare”. De var intensiva ”ivrare” för att romarna skulle ut ur landet och drog sig inte för metoder som vi skulle kalla för terroristiska. Man kan notera att Jesus tog med också en sådan person i sitt team. Han har även ytterligare ett namn som är Kananaios.
Symbol: Sågen som visar på hur han dödades för sin tro på Jesus och böckerna som visar på bibeln
 
S. Matthias ersättare för Judas Iskariot - 6:e åt höger
Judas namn förknippas med förräderiet för att han hjälpte översteprästerna och de skriftlärda att ta fast Jesus. Markus och Johannes framställer honom genomgående negativt. Det är helt klart varför han inlät sig i samarbete med motståndarna. Han var besviken. Han ville att Jesus skulle organisera ett uppror. Han var egensinnig. Hans namn ”Iskariot” säger att han kom från byn Keriot i södra Judéen. Han skulle i så fall vara den ende av lärjungarna som inte kom från Galiléen. Tillnamnet kan också härledas från ett arameiskt ord som betyder ”den falske”. Evangelierna berättar att när Judas inser vad han gjort, så dör han eller tar sitt eget liv. Mattias väljs som ersättare efter att den Helige Andes utgjutits vid Pingsten och det är S Matthias. Apg 1:26: Så kastade de lott, och lotten föll på Mattias, och han upptogs som den tolfte bland apostlarna. Symbol Yxa för martyrdöden.
 
S. Paulus - 7:e åt höger
Han betraktar inte sig själv som lärjunge, men är den som för ut den kristna tron till icke-judar, till många platser i Romarriket så att det enligt Jesu befallning ”går ut i hela världen”.
Symboler: Svärdet utifrån Hebreerbrevet 4:12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar.
 och boken= bibeln, Guds Ord.

S. Simon, kallad Petrus - 1:a åt vänster
Precis som sin bror Andreas och far Jona var Simon Petrus fiskare och kom från Betsaida. Efter sitt giftermål flyttade han till Kafarnaum. Han blev hastigt lärjunge, lämnade sina nät och följde Jesus. Hans temperament är omvittnat. Eftersom han var ett av de första vittnena till uppståndelsen blev han de tolvs talesman. Han ledde urförsamlingen i Jerusalem. Kung Herodes Agrippa arresterade honom. När han släpptes for han till Antiokia, senare till Rom.När han kom till Rom och vilken funktion han fick i församlingen där är inte belagt, men troligt blev han ledaren, ”den förste biskopen”. Han dödades under kejsar Neros förföljelse år 64 eller 67. Förmodligen korsfästes han upp och ner. Hans grav finns under Peterskyrkan. Symboler i händerna: Nyckel har med förlåtelsen, avlösningen att göra”Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen.” (Matt 16:19). Boken är bibeln, Guds Ord
 
S. Andreas 2:a åt vänster
Han var Simon Petrus äldre broder. Antagligen var han tidigare lärjunge till Johannes Döparen. Han kallades i alla fall som den förste lärjungen av Jesus. Han var en av Jesus allra trognaste. Han ska ha dödats år 60 i Patras i Grekland. Han gäller som den ortodoxa kyrkans särskilda apostel.
 
S. Bartholomaeus 3:e åt vänster
Han nämns bara i de fyra apostlalistorna. Senare har man försökt att identifiera honom som den Natanael som nämns i Joh 1:45-49, eftersom han nämns tillsammans med Filippos där. De andra tre evangelierna har Bartolomaios.
Symbol: Kniv som visar på hans martyrdöd och boken på bibeln.
 
S. Jakob minor 4:e åt vänster
Jakob, Alfaios son finns bara nämnd i apostlalistorna. För övrigt vet vi inget om honom. Tillnamnet ”den yngre”, som han senare fick, torde komma av att han förväxlades med den ”Jakob den yngre” som nämns i Mark 15:40. Minor på latin betyder mindre, yngre. Symboler; klubban som har med hans martyrdöd att göra och boken som är bibeln.
 
S. Mattheus 5:e åt vänster
Han var tullaren som enligt Matteus evangelium kallades av Jesus. Hos Markus och Lukas heter tullaren Levi. Vi vet ganska lite om Matteus. Han har gällt som författare till det evangelium som bär hans namn. Symboler: Spjut som visar på hans martyrdöd och bibeln
 
S. Judas Thadeus 6:e åt vänster
Hos Lukas har Taddaios ett annat namn. Han kallas för ”Jakobs son Judas”, medan Matteus och Markus kallar honom för Taddaios. Man har dock inte tvekat om att det är fråga om en och samma person.
 
Crescet arbor 7:e åt vänster
Orden är latin och betyder ”Trädet växer/ökar”. Det visar på hur Guds rike, den kristna tron växt genom alla tider och över hela vår värld.
 
-” Skörden är stor, men arbetarna är få.” Med de orden skickade Jesus ut sitt ”team” i en uppgift som måste tett sig alldeles övermäktig. Det finns inget som tyder på att de tolv skulle satt igång och dessutom lyckats utan en sådan omvälvande upplevelse bakom sig som uppståndelsen. Dessförinnan under vandringarna med Jesus måste de ha funderat mycket över de anspråk Jesus framställde. Men med uppståndelsen bakom sig visste de att Jesus var den han sagt sig vara: Guds son, Kristus, världens frälsare. På den övertygelsen har en ”helig, allmännelig och apostolisk kyrka” byggts.

Foton Camera media, Göran Ekstedt


Cookies